Условия за ползване

І. Общи положения

1. Настоящите правила уреждат ползването на услугите, покупката и доставката на продукти (стоки), предлагани на потребителите на интернет страницата на ОП “Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив” – social-plovdiv.eu с ЕИК 0004715040779, наричано по-долу ДОСТАВЧИК. 

2. social-plovdiv.eu е електронна страница (сайт), чрез която се дава възможност на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да закупи предлаганите от ДОСТАВЧИКА продукти (стоки).

3. social-plovdiv.eu се управлява от ОП “Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив”, общинско предприятие по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост, със седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” № 102 
ЕИК: 0004715040779 
Телефон: 0878 117 828

ІІ. Използвани понятия

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията по продажба, доставка и плащане на продукти (стоки) между ДОСТАВЧИКА и всяко лице (наричано по-долу за краткост “ПОТРЕБИТЕЛ”, което ползва интернет страницата и/или продуктите (стоките), предоставяни чрез нея.

2. Продуктите (стоките), предмет на настоящите общи условия, предоставяни от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ, са предварително определени по своя вид и характеристики, като се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане на определена цена и при спазване на настоящите условия.

3. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно регистрирано юридическо лице. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по смисъла на настоящите общи условия са два вида:

А) “Регистрирани” – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които се регистрират на интернет страницата на social-plovdiv.eu чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.

Б) “Нерегистрирани” – ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които посещават страницата на social-plovdiv.eu без да извършват необходимите действия по регистрация.

4. „Сайт/платформа/интернет страницата” – интернет ресурс, изразяващ се във файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна social-plovdiv.eu.

5. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги на потребителите, по поща, телефон или по друг директен начин.

6. Настоящите условия са публикувани на Интернет страницата social-plovdiv.eu и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.

7. Куриер – лицензиран пощенски оператор, който предоставя услуги по изпращане и доставка на стоки.

ІІІ. Характеристика на платформата

1. social-plovdiv.eu e уеб страница и платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, включително следното:

1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

1.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.3. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата social-plovdiv.eu;

1.4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu;

1.5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;

1.6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата social-plovdiv.eu в интернет;

1.7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

2. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката и действащото право.

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu договор за покупко-продажба на стоките, на адрес. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в платформата.

4. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на продукти (стоки), ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu се задължава да организира доставката на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6. По силата на настоящите Общи условия се счита, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

ІV. Регистрация в платформата social-plovdiv.eu

1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да се регистрира на social-plovdiv.eu, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите условия за ползване.

2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Регистриране“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). С това изявление ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че е запознат с настоящите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДОСТАВЧИКА, собственик на social-plovdiv.eu, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

3. Задължително всеки ПОТРЕБИТЕЛ посочва валиден email (имейл) адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция между него и ДОСТАВЧИКА да се осъществява по електронен път на посочения от него email (имейл) адрес.

4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ email (имейл) адрес. Чрез създаването на акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. При попълване на апликационната електронна форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. В случай че избраното потребителско име е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере друго такова, което да не е регистрирано от друг ПОТРЕБИТЕЛ.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за регистрирано потребителското име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

8. Пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила, се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

V. Предлагани продукти (стоки)

1. social-plovdiv.eu предоставя възможност на своите потребители да закупят различно по своето естество и съдържание продукти (стоки) срещу заплащане на фиксирана цена в български лева с включени данъци и такси. Цената не включва разходите по доставката.

2. social-plovdiv.eu предоставя подробно описание на продукта, материалите, от които е съставен, както и друга полезна информация за всеки продукт, който се предлага за продажба.

VІ. Използване на платформата

1. Продуктите (стоките), които се намират на social-plovdiv.eu, не представляват правно обвързваща оферта по смисъла на Търговския закон. social-plovdiv.eu предлага онлайн каталог на проидвежданите от ОП “Социално предприятие за хора с увреждания  – Пловдив” продукти, налични в определени количества.

2. С влизането в сайта social-plovdiv.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че ще спазва настоящите общи условия при използването му, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на сайта. 

3. Условията за използване на платформата social-plovdiv.eu сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с ДОСТАВЧИКА в качеството му на собственик на сайта.

4. Обвързването с условията за ползване е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.

5. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички промени в условията, които ДОСТАВЧИКЪТ прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на social-plovdiv.eu.

6. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email (имейл) адрес legal{at}social-plovdiv.eu,  се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и ДОСТАВЧИКЪТ има право да деактивира или заличи потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. ДОСТАВЧИКЪТ може да промени или прекрати всеки аспект или характеристика на сайта си по всяко време, включително да преустанови на предлагането на конкретен продукт или продукти.

8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на забавена доставка от куриерската фирма или/и преустановяване на предлагането на конкретен продукт или продукти, както и на всякакви други промени в съдържанието на social-plovdiv.eu.

9. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За изготвяне на вътрешни статистики и за статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ върху техните рекламни банери и линкове.

VІІ. Извършване на поръчка

1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви поръчка на избран от него продукт (стока).

2. При заявка за поръчка от сайта social-plovdiv.eu ПОТРЕБИТЕЛЯТ поръчва избран от него продукт (стока). Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Поръчай“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДОСТАВЧИКА собственик на social-plovdiv.eu, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

3. social-plovdiv.eu обработва подадената от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявка. След обработката, се изпраща потвърждение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен email (имейл) адрес в срок до 2 (два) работни дни от датата на направената заявка. Потвърждението съдържа следната информация:

А) Информация за поръчания продукт;

Б) Начин на плащане;

В) Начин на доставка и адрес на доставка;

Г) Стойност на направената поръчка.

4. С получаване на потвърждение на заявката се счита, че поръчката е приета и че между страните – ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, се е сключил валиден договор за покупко-продажба на избрания продукт при определена цена и при настоящите условия.

5. ДОСТАВЧИКЪТ рекламира предлаганите от него продукти чрез различни информационни канали/сайтове. Независимо информационния канал/сайт, от който ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е информирал за предлаганите продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви за поръчка избран от него продукт само след изразено от негово име съгласие с настоящите условия, достъпни чрез интернет страницата social-plovdiv.eu

6. Задължително всеки ПОТРЕБИТЕЛ посочва валиден email (имейл) адрес (електронен адрес) за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и ДОСТАВЧИКА да се осъществява по електронен път на посочения от него email (имейл) адрес.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати незабавно сключения между страните договор. 

8. След успешно приключване на процедурата по поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯ има начин за сигурна легитимация пред трети лица чрез посочения от него валиден email (имейл) адрес за кореспонденция. 

9. Доставката на избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ продукт е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ при цени и условия на посочения в потвърждението куриер. 

VІІI. Сключване на договор за покупко-продажба

1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКA стоки.

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата social-plovdiv.eu по следния начин:

2.1. Извършване на регистрация в платформата social-plovdiv.eu и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация;

2. 2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата чрез идентифициране с потребителско име и парола;

2. 3. Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

2.4. Избор на стока/и от списъка на стоки за покупка на ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu, за която/които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

2.5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

2.6. Потвърждение на поръчката.

ІХ. Съдържание на договора

1. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

2. ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

3. Правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от получена доставка на стоки от ДОСТАВЧИКА в рамките на 1 (един) ден от момента на извършване на доставката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, като в този случай заплаща на ДОСТАВЧИКА разходите за доставка в двете посоки. Независимо от това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от ДОСТАВЧИКА лице. Стоките трбява да не са отваряни и/или използвани и целостта на опаковката и на стоката да не са нарушени.

5. ДОСТАВЧИКЪТ има право по организационни или други причини да откаже изпълнението на поръчка на ПОТРЕБИТЕЛ, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява в едноседмичен срок ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба  при тяхната доставка чрез наложен платеж.

Х. Особени правила, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

1. Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, за когото според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в social-plovdiv.eu, може да се направи извод, че се потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu са определени в профила на всяка стока. 

3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА, в платформата social-plovdiv.eu в профила на всяка стока в платформата. Цената не включва разходите за доставка.

4. Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите е за определени дати и/или до изчерпване на количеставата.

5. Стойността на пощенските или транспортните разходи, не е включена в цената на стоките и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

6. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите условия и в информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством в механизмите в платформата social-plovdiv.eu.

7. Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата social-plovdiv.eu преди сключването на договора за покупко-продажба.

8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата social-plovdiv.eu или на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. 1. По отношение на стоки, които попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите, в частта относно договори от разстояние, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu на адрес: https://social-plovdiv.eu/documents/formulyar-otkaz-ot-porachka.pdf

9. 2. Правото на отказ по т. 1 не се прилага в следните случаи:

а. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

г. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

9.3. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.4. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване, освен във случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

9.6. ДОСТАВЧИКЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

10. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu.

11. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 XІ. Изпълнение на договора

1. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu организира доставката и предаването на стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

2. Ако срокът по т. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон, куриерът прилага своите правила за работа относно извършването на доставката и нейното заплащане.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА чрез платформата, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

ХІІ. Доставка

1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави поръчания продукт (стока), чрез куриерска услуга от лицензиран пощенски оператор, съгласно неговите правила за дейност, с наложен платеж на точно посочен адрес за доставка на територията на Република България. Клиентът се задължава да приеме доставката и да заплати наложения платеж съгласно обявената цена в момента на поръчката.

2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавени доставки по вина на куриера.

XIІІ. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага грижата на добър търговец при осъществяване на дейността си.

2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва поетите задължения при условията и сроковете на настоящите условия.

3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цената на продаваната от него стока.

4. Успешно извършената регистрация на потребител или подадена заявка за поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ не задължава ДОСТАВЧИКА да предостави продуктите (стоките), обект на настоящите Общи условия.

5. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва social-plovdiv.eu за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на ДОСТАВЧИКА, той има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва social-plovdiv.eu за разпространение на неразрешена от закона информация, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ има право да търси обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички претърпени вреди.

7. social-plovdiv.eu има право да инсталира върху компютрите на регистрирания потребител бисквитки (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за регистрирания потребител, като го идентифицират пред системата на social-plovdiv.eu.

8. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор или други обстоятелства, настъпили не по негова вина и извън неговия контрол, които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажорни обстоятелства се счита и невъзможна доставка на стоки към ДОСТАВЧИКА от трети държави и партньори, която невъзможност е следствие от форсмажорни обстоятелства. За форсмажорни обстоятелства се считат война, пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки, промени в регламента и условията на търговия с чужди държави и други подобни.

9. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или поради други технически причини.

10. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата social-plovdiv.eu.

11. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

12. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

ХІV. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация, с изключение на Потребителско име.

2. С публикуването на мнения, материали и съдържание от ПОТРЕБИТЕЛЯ под каквато и да е форма на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на social-plovdiv.eu право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях без да се дължи възнаграждение за това.

3. В случай че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ мнения, съдържание и материали включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на social-plovdiv.eu и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такива права, ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение. ДОСТАВЧИКЪТ не дължи компенсация при използването на съдържанието от трети лица.

5. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши някое от поетите от него задължения по настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, които е причинил на ДОСТАВЧИКА в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената и да получи заявената от него стока.

ХV. Защита на личните данни

1. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

2. От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu ще изпрати данните само на e-mail (имейл) адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

3. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ПОЛЗВАТЕЛЯТ (без регистрация) се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата social-plovdiv.eu има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ПОЛЗВАТЕЛЯ (без регистрация) при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата social-plovdiv.eu.

5. ДОСТАВЧИКЪТ обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е публикувана на адрес – https://socail-plovdiv.eu/poveritelnost/.

6. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

7. В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ на платформата social-plovdiv.eu има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://socail-plovdiv.eu/profil/lost-password/

XVI. Изменение и достъп до общите условия

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКA на платформата social-plovdiv.eu, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

2. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните случаи:

2.1. след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2.2. след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu  и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

2.3. с изричното му приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu.

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКA в платформата social-plovdiv.eu, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес: заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVII. Прекратяване 

1. Отношенията между страните се прекратяват и при настъпване на някое от предвидените в настоящите Общи условия обстоятелства, така и при следните обстоятелства:

А) преустановяване на дейността на ДОСТАВЧИКА или прекратяване поддържането на social-plovdiv.eu;

Б) едностранно от ДОСТАВЧИКА с преустановяване на достъпа до интернет страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изцяло по преценка на ДОСТАВЧИКА;

В) автоматично с доброволното дерегистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ от интернет страницата social-plovdiv.eu;

Г) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

Д) други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

Е) други предвидени в закона случаи.

2. При прекратяване на правоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, social-plovdiv.eu има правото да  деактивира Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XVІІІ. Други условия

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата social-plovdiv.eu се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

3. В случай на противоречие между тези условия и уговорки в индивидуалния договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на индивдуалния договор.

ХІХ. Приложимо право

1. За всички въпроси, неуредени от тези условия, се прилага действащото в Република България законодателство.

2. Всеки потенциален спор между ДОСТАВЧИКА, собственик на social-plovdiv.eu, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение.

3. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища или чрез извънсъдебно помирително производство

XX. Заключителни разпоредби

1. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща legal{at}social-plovdiv.eu, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

2. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

4. При несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ с настоящите условия, ДОСТАВЧИКЪТ отказва да предостави достъп до предлаганите от сайта продукти, както и да бъде страна по правоотношения със съответния потребител.

Scroll To Top
Close
Close
Close

Моята количка

Количката е празна!

Продължи с пазаруването